Hacker News new | past | comments | ask | show | jobs | submit login
user:theatre20
created:28 days ago
karma: 1
about: Theatre 20 là một công ty nhà hát do nghệ sĩ đứng đầu ở Toronto thành lập để trình bày các vở nhạc kịch theo cốt truyện bằng cách phát triển các tác phẩm mới của Canada và bằng cách tưởng tượng lại các tiết mục hiện có.
submissions
comments
favorites