Hacker News new | comments | show | ask | jobs | submit login

Greit nok, men da har man likevel en stor del av vinduet dekket av "Google Translate", i tillegg til de gigantiske bildene som norske nettaviser typisk bruker, før man kommer til artikkelen.Guidelines | FAQ | Support | API | Security | Lists | Bookmarklet | DMCA | Apply to YC | Contact

Search: